ALGEMENE VOORWAARDEN

   CREWMASTERS B.V.   

 INDEX

art. 1. Definities

art. 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

art. 3. Aanbiedingen

art. 4. overeenkomst

art. 5. Wijze van facturering en betalingsvoorwaarden

art. 6. Annulering

art. 7. Ontbinding

art. 8. Aansprakelijkheid

art. 9. Overmacht

art.10. Reclame

art.11. Geschillen

art.12. Intellectueel eigendom

 

stippeltjes

 

 Artikel 1: Definities

 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Personeelsonderneming: Crewmasters die aan een inlener medewerkers ter beschikking stelt voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van deze inlener;

 2. Ingeleende: Iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van de personeelsonderneming werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een inlener;

 3. Inlener: Iedere natuurlijke-of rechtspersoon die zich door tussenkomst van de personeelsonderneming voorziet van medewerkers en behalve deze, diens vertegenwoordigers(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

 4. Opdracht: De overeenkomst tussen de personeelsonderneming en een inlener op grond waarvan ( en in zoverre telkens) één enkele ingeleende door de personeelsonderneming aan de inlener ter beschikking wordt gesteld – daaronder mede begrepen de overeenkomst die wordt voortgezet door ter beschikkingstelling van een vervangende ingeleende;

 5. Bemiddelingsovereenkomst: De arbeidsovereenkomst waarbij de ingeleende door de personeelsonderneming, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de personeelsonderneming ter beschikking wordt gesteld van een inlener om krachtens een door deze aan de personeelsonderneming verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die inlener;

 6. Arbeidsbemiddelingsonderneming: de Personeelsonderneming die ten behoeve van een werkgever, een werkzoekende, dan wel beiden, behulpzaam is bij het zoeken van arbeidskrachten onderscheidenlijk arbeidsgelegenheid, waarbij de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht dan wel een aanstelling tot ambtenaar wordt beoogd.

 7. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke-of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van de arbeidsbemiddelingsonderneming, behalve deze, diens vertegenwoordigers(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

  

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, transacties, verkoop- en andere overeenkomsten en de uitvoering daarvan, alsmede op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan, waarbij de personeelsonderneming partij is. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk vooraf schriftelijk overeengekomen te zijn.

 2. De inlener met wie eenmaal met deze voorwaarden werd gecontracteerd wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met de personeelsonderneming gesloten overeenkomst in te stemmen. De door de inlener gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de voorwaarden van personeelsonderneming.

 3. Zijn de voorwaarden van de inlener in strijd met de voorwaarden van de personeelsonderneming, dan hebben onderhavige voorwaarden te allen tijde voorrang, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is, tenzij hier vooraf uitdrukkelijk een schriftelijke overeenkomst gesloten is.

 4. Mondelinge toezeggingen van of afspraken met personeelsleden van de personeelsonderneming zijn, voor zover ze afwijken van schriftelijke overeenkomsten, of deze voorwaarden, slechts bindend wanneer deze schriftelijk bevestigd worden door een tekeningsbevoegd personeelslid van de Personeelsonderneming.

 5. Nietigheid of niet toepasselijkheid van één of meer van deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen of een deel van een beding, in algemene zin of in een specifiek geval, doet niets af aan de werking en geldigheid van de overige bedingen. De personeelsonderneming beoogt met deze algemene voorwaarden niet in strijd te komen met bepalingen van dwingend recht.

 6. Deze voorwaarden komen te vervallen zodra er nieuwe voorwaarden worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

Artikel 3: Aanbiedingen

 1. Al de door de personeelsonderneming gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en tot 14 dagen na dagtekening geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Herroeping van aanbiedingen kan door de arbeidsbemiddelingsonderneming nog onverwijld schriftelijk na aanvaarding geschieden.

 2. Al de door de personeelsonderneming gedane aanbiedingen, zijn enkel gericht en van toepassing op de betreffende inlener. Deze aanbiedingen mogen zonder toestemming van de personeelsonderneming niet vermenigvuldigd en/of op enige andere wijze aan derden beschikbaar worden gesteld of ter inzage worden gegeven.

 3. Toezending van aanbiedingen en/of documentatie verplicht de personeelsonderneming niet tot acceptatie van een order, tenzij acceptatie door de personeelsonderneming binnen 14 dagen schriftelijk wordt bevestigd.

 4. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

 

Artikel 4: Overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met de personeelsonderneming eerst dan tot stand nadat de personeelsonderneming een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijke heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de inlener daartegen onmiddellijk en schriftelijk geprotesteerd heeft.

 2. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden de personeelsonderneming slechts, indien deze door de personeelsonderneming schriftelijk binnen 14 dagen zijn bevestigd en de inlener daartegen niet binnen 3 werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.

 3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen 2 weken na factuurdatum.

 4. Elke overeenkomst wordt door de personeelsonderneming aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de personeelsonderneming bevoegd is om de kredietwaardigheid van de inlener na te gaan, zulks in verband met de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Mocht de personeelsonderneming van mening zijn , zulks op redelijke gronden, dat de inlener niet (voldoende ) kredietwaardig is, dan heeft zij het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten. Indien van een dergelijke opschorting sprake is, dan zal de personeelsonderneming de inlener hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en haar wederpartij de mogelijkheid bieden om zekerheid te stellen.

 5. De personeelsonderneming is gerechtigd bij of na aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de inlener zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

 6. Indien er zich dringende en noodzakelijke gebeurtenissen voor doen, welke gebeurtenissen onvoorzienbaar voor partijen waren en zodoende buiten de overeenkomst vallen, is de personeelsonderneming bevoegd, om voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht zonder overleg met de wederpartij, derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de inlener zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

 7. Tekeningen, technische beschrijvingen, afbeeldingen, kleuren, maten, materiaalaanduidingen, planningen, handelingen, routebeschrijvingen en alle overige zaken, worden door de personeelsonderneming ter goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn niet volledig bindend. Geringe afwijkingen dienen te worden geaccepteerd, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.

 8. Afwijkingen met de in de branche gebruikelijke en/of redelijke tolerantie bij de levering, geeft de inlener geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht.

 

 Artikel 5: Wijze van facturering en betalingsvoorwaarden

 1. Facturering van de personeelsonderneming vindt plaats op basis van:\

a) een vast van te voren overeengekomen uurtarief;

b) een vast dagtarief voor een van tevoren overeengekomen maximum aantal werkuren

c) een vast projecttarief voor van te voren overeengekomen werkzaamheden;

d) een van te voren tot stand gekomen overeenkomst anders dan A, B of C. Werkzaamheden die buiten B, C of D vallen worden conform A gefactureerd.

 2. Tenzij anders vermeld zijn al de prijzen van de personeelsonderneming exclusief BTW, reiskosten, onkosten en aanvullende verzekeringen. In geval van verhoging van één of meerdere kostprijsfactoren is de personeelsonderneming gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; één en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging dienen te worden vermeld. De inlener zal die prijsverhoging, mits er tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan een termijn van minimaal drie maanden is verlopen, dienen te aanvaarden.

 3. De facturen van de personeelsonderneming zijn mede gebaseerd op de ingevulde en door de inlener voor akkoord getekende tijdverantwoordingsformulieren. De tijdsverantwoording formulieren worden verzorgt door de inlener tenzij deze door de personeelsonderneming ter beschikking worden gesteld.

 4. De inlener is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige, volledige invulling en ondertekening van de tijdverantwoordingsformulieren.

 5. Bij verschil tussen een bij de personeelsonderneming ingeleverd tijdverantwoordingsformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift daarvan, geldt het bij de personeelsonderneming ingeleverde exemplaar als juist, tenzij de inlener het tegendeel binnen 10 dagen na factuurdatum kan aantonen.

 6. Indien de inlener niet aan het gestelde in het tweede lid voldoet, kan de personeelsonderneming besluiten om de inlener te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. De personeelsonderneming zal hiertoe niet overgaan zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met de inlener heeft plaatsgevonden.

 7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen de facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan op een door de personeelsonderneming aangewezen bank- of girorekening, alles zonder enige korting of verrekening, De op onze bank-/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als vervaldag aangemerkt.

 8. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen vindt betaling plaats in Euro’s.

 9. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door de personeelsonderneming gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

 10. Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan de personeelsonderneming werken voor de inlener bevrijdend. Het rechtstreeks betalen dan wel het verstrekken van voorschotten aan de ingeleende door de inlener zijn niet toegestaan, ongeacht de reden of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regarderen de personeelsonderneming niet en leveren geen grond op voor enige schulddelging of verrekening.

 11. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de inlener van enige door hem verschuldigde bedragen, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de inlener tevens een vertragingsrente van 1,5% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het bruto factuurbedrag aan de personeelsonderneming verschuldigd.

 12. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de inlener. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt welke het liquidatietarief te boven gaat. De buitengerechtelijke incassokosten van de personeelsonderneming bedragen tenminste 15% over het te incasseren bedrag van het met inbegrip van voornoemde rente , zulks met een minimum van EURO 50,- vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom.

 13. Tariefwijzigingen ten gevolge van CAO-verplichtingen en wettelijk vastgestelde loon en/of lastenverhogingen zoals premies sociale verzekeringen, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de inlener doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de inlener verschuldigd, ook indien deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een opdracht.

 14. Wanneer speciale kortingen of andere niet algemeen gebruikelijke voor de inlener gunstige condities zijn overeengekomen, vervallen deze van rechtswege bij gebreke van betaling binnen de geldende betalingstermijn.

 15. De personeelsonderneming behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen gehele of gedeeltelijke betaling te eisen bij het ter beschikking stellen van haar diensten en/of aflevering van roerende zaken of oplevering van werkzaamheden, alvorens zij haar contractuele verplichtingen nakomt. Als de personeelsonderneming op contante betaling staat, zal zij bij gebreke daarvan niet behoeven te leveren en zal de personeelsonderneming een retentierecht hebben op zaken, waaraan zij werkzaamheden heeft verricht.

  

Artikel 6: Annulering

 1. Indien de inlener, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, worden hiervoor door de personeelsonderneming annuleringskosten in rekening gebracht afhankelijk van de termijn tot het moment van de geplande werkzaamheden, onverminderd het recht van de personeelsonderneming op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

-tot 72 uur voor de geplande werkzaamheden wordt 25% van de orderprijs in rekening gebracht met een minimum van één werkuur per bestelde werkkracht

-tot 48 uur voor de geplande werkzaamheden wordt 50% van de orderprijs in rekening gebracht met een minimum van twee werkuren per bestelde werkkracht

-tot 24 uur voor de geplande werkzaamheden wordt 75% van de orderprijs in rekening gebracht met een minimum van vier werkuren per bestelde werkkracht

Worden de werkzaamheden minder dan 24 uur voor aanvang van de geplande werkzaamheden geannuleerd, dan is de personeelsonderneming genoodzaakt de volledige orderprijs in rekening te brengen.

 2. De annulering door de inlener dient te allen tijde schriftelijk en met redenen omkleed plaats te vinden.

 

 Artikel 7: Ontbinding

 1. Indien een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is de andere partij -buiten hetgeen in de overeenkomst is bepaald-gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de ingebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren.

 2. Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

a) de andere partij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;

b) de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

c) de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;

d) de andere partij zijn huidige onderneming staakt;

e) buiten toedoen van deze partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.

 3. Indien de inlener op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens de personeelsonderneming nog niet is uitgevoerd.

 4. Bedragen die de personeelsonderneming vóór de ontbinding aan de inlener heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door inlener aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 5. Indien de inlener, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is de personeelsonderneming gerechtigd haar verplichtingen jegens de inlener op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de inlener gehouden te zijn. Hiertoe is de personeelsonderneming eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

 

 Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Behoudens bepalingen van dwingend recht alsmede met inachtneming van de rechtsregels van de redelijkheid en billijkheid, is de personeelsonderneming niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de ingeleende of aan zaken dan wel personen bij of van de inlener dan wel een derde, welke schade is ontstaan als een gevolg van:

a) het ter beschikkingstellen van een ingeleende door de personeelsonderneming aan de inlener, ook wanneer mocht blijken dat die ingeleende niet blijkt te voldoen aan de door de inlener aan hem gestelde vereisten;

b) het eenzijdig opzeggen door, en een doen of nalaten van een ingeleende, de inlener zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de ingeleende.

 2. Eventuele aansprakelijkheid van de personeelsonderneming voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot 50% van het betreffende gefactureerde dan wel te factureren bedrag, mits de inlener zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht ter zake indient bij de personeelsonderneming en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreeks gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de personeelsonderneming. Voor indirecte schade, daaronder waaronder gevolgschade, is de personeelsonderneming nimmer aansprakelijk.

 3. De inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

 4. In ieder geval dient de inlener de personeelsonderneming te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de ingeleende of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door die ingeleende of derden.

 5. De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de personeelsonderneming en/of diens leidinggevend personeel

6. De personeelsonderneming heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de inlener ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van de personeelsonderneming maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.

 

Artikel 9: Overmacht

 1. In geval van overmacht van de personeelsonderneming zullen haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst worden opgeschort, zolang de overmachtstoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de personeelsonderneming onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien –die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.

 2. Zodra zich bij de personeelsonderneming een overmachtstoestand voordoet als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de inlener.

 3. Wanneer zich een overmachtssituatie voordoet bij een door de personeelsonderneming ingeschakelde rechtspersoon en die zich jegens de personeelsonderneming op overmacht beroept, dan dient zij de personeelsonderneming hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen en zal dit mede als een bij de personeelsonderneming zelf aanwezige overmachtssituatie worden aangemerkt die jegens de wederpartij werkt.

 4. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan:

werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, transportmoeilijkheden embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.

 5. Zolang de overmachtstoestand voortduurt zullen de verplichtingen van de personeelsonderneming zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachtstoestand zijn ontstaan.

 6. Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachtstoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De inlener is ook na zodanige beëindiging van de overeenkomst gehouden de door hem aan de personeelsonderneming verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmachtstoestand, aan de personeelsonderneming te voldoen.

 7. Elk overleg en nieuwe overeenkomsten in geval van overmacht dienen schriftelijk plaats te vinden. Gehele of gedeeltelijke ontbinding dan wel annulering van een overeenkomst in geval van een overmachtssituatie van blijvende aard dient per aangetekende brief meegedeeld te worden, tenzij de ontbinding of annulering op een andere manier heeft plaatsgevonden en de andere partij schriftelijk te kennen geeft hier mee in te stemmen.

 8. De personeelsonderneming is tijdens de overmachtstoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de inlener, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de overeenkomst als in lid 6 van dit artikel bedoeld.

 

Artikel 10: Reclame en Garantie

 1. Reclames ter zake van door de personeelsonderneming aan de inlener verstuurde facturen dienen binnen acht dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk en deugdelijk onderbouwd door de inlener aan de personeelsonderneming kenbaar te worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op reclame.

 2. Een reclame schort de betalingsverplichting van de inlener niet op.

 3. De door de personeelsonderneming verrichte werkzaamheden worden gegarandeerd voor zover en voor zolang als bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijk aan de inlener is toegezegd, dan wel volgens bijgeleverde garantiecertificaten.

 4. De inlener is verplicht de opgeleverde werkzaamheden direct te controleren en eventuele manco’s of zichtbare gebreken terstond aan te tekenen op het formulier van aflevering of het ontvangstbewijs, dan wel er op toe te zien dat deze terstond worden verholpen. Mocht een afleverings- of ontvangstbewijs ontbreken, dan dient de inlener eventuele reclames binnen 8 werkdagen na oplevering bij aangetekende brief en goed onderbouwd bij de personeelsonderneming in te dienen.

 5. Ieder recht op garantie komt te vervallen indien en zolang de inlener niet integraal aan zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot de zaak, waarop garantie toepasselijk kan zijn, en zijn eventuele verdere uit die daarop betrekking hebbende overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, heeft voldaan.

 6. Bij onoordeelkundig gebruik van geleverde zaken of ander gebruik dan waarvoor de zaken zoals overeengekomen geleverd zijn, bij beschadiging dan wel het bewerken van het geleverde, vervalt elk beroep op garantie aan de personeelsonderneming.

 7. Eventuele reclames worden door de personeelsonderneming slechts in behandeling genomen indien zij de personeelsonderneming rechtstreeks binnen 8 werkdagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Na het verstrijken van een termijn van 8 werkdagen wordt de inlener geacht de geleverde prestatie, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames niet meer door de personeelsonderneming in behandeling genomen.

 8. Reclames omtrent verborgen gebreken, niet onder verleende garantie vallend, dienen per aangetekende brief bij de personeelsonderneming te worden ingediend binnen 8 werkdagen nadat het verborgen gebrek is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, doch uiterlijk binnen 30 dagen na (gedeeltelijke) oplevering van de werkzaamheden. Na het verstrijken van die termijn is de personeelsonderneming niet langer gehouden de inlener te vrijwaren voor verborgen gebreken.

 9. Indien de reclame door de personeelsonderneming gegrond wordt bevonden, is de personeelsonderneming indien mogelijk uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren. Is dit volgens de personeelsonderneming niet mogelijk, dan worden de kosten van de in gebreke blijvende werkzaamheden kwijt gescholden.

 10. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de inlener op, tot op het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

 

Artikel 11: Geschillen

 1. Op alle door de personeelsonderneming met derden aangegane verbintenissen, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de verbintenissen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen allen en uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter van de vestigingsplaats van de personeelsonderneming, tenzij de kantonrechter in deze bevoegd is.

 

Artikel 12: Intellectuele eigendom

 1. Op alle ontwerpen, (technische) beschrijvingen, tekeningen, catalogi, afbeeldingen, monsters, modellen, procedures, planningen en alles wat hiermee samenhangt en dit alles in de ruimste zin van het woord, door of namens de personeelsonderneming bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, berust het auteursrecht en blijft onvervreemdbaar eigendom van de personeelsonderneming en dienen enkel voor intern en strikt vertrouwelijk gebruik door de inlener . Op verzoek van de personeelsonderneming zal de inlener genoemden voorwerpen en/of bescheiden onverwijld aan haar retourneren.

 2. De inlener is er voor verantwoordelijk, dat voornoemde voorwerpen en/of bescheiden niet worden gekopieerd, nagemaakt en/of verstrekt of ter inzage aan derden worden gegeven.

 

 

stippeltjes

Crewmasters B.V.

lijn

Keurenplein 41

Unit C2525

1069 CD Amsterdam

logo social media phone 2 256  020-7239605

Whatsapp icoon  06-23021274

mail email envelope send message 256  info@crewmasters.nl

Volg ons op social media

 lijn

Facebook black Instagram black

 

24uurs